HomePolityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dotycząca serwisu searchers.pl

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozostawionych na naszej Stronie internetowej pod adresem: searchers.pl („Strona”) oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej jest SEARCHERS Paweł Bytof (NIP 8882470202, REGON 522003738) z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk („Administrator”). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Siennicka 25/9 80-758 Gdańsk
 2. drogą e-mailową: biuro@searchers.pl.
 3. telefonicznie: +48 782 487 815

 

2. Przetwarzane dane

Odwiedzając naszą Stronę pozostawia Pani/Pan: swój adres IP (adres internetowy, który informuje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, dzięki któremu nas odwiedzasz). IP może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie się znajduje urządzenie; ścieżkę zwiedzania naszej Strony, dane Pani/Pana przeglądarki. Te dane pozyskujemy automatycznie, część z nich może Pani/Pan zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. O zakresie danych przekazywanych Administratorowi poprzez e-mail i formularz kontaktowy decyduje Pani/Pan.

 

3. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres email oraz inne dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego czy poczty elektronicznej,  w tym pytania i zagadnienia dotyczące prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (obsługi zapytań);
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego świadczonych przez Administratora usług, przy czym, ten cel realizujemy, jeżeli w wiadomości do Administratora Pani/Pan poprosiła/poprosił Administratora o informacje na temat usług świadczonych przez Administratora;
 3. archiwalnych (dowodowym), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania zebranych od Pani/Pana danych, o których mowa powyżej w ust. 2, tj. co do zasady przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a mianowicie:

 1. przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Panią/Pana sprawy lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację. Może też pojawić się konkretny powód dla dalszego przetwarzania Pani/Pana danych (np. będziemy świadczyć na Pani/Pana rzecz nasze usługi), czyli zmieni się cel przetwarzania; jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy o tym Panią/Pana zgodnie z RODO. Okres przetwarzania danych może także zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 2. przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 


5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane będą przekazywane w szczególności podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz Administratora, w tym podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla Administratora. 


6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo sprostowania danych osobowych;
 3. prawo usunięcia danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych - prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Pan może przesłać te dane innemu Administratorowi lub zażądać, aby Administrator bezpośrednio przesłał Pani/Pana dane do innego Administratora. Administrator wykona to polecenie tylko przypadku, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator natychmiast zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana do takich celów. 
  Ponadto względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W razie wniesienia takiego sprzeciwu Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Tryb realizacji praw:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych - listownie lub drogą e-mailową (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej) podając dane osobowe, które umożliwią mu przeprowadzenie weryfikacji Pani/Pana tożsamości.

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarzaPani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8. Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie danych jest  dobrowolne, lecz bez podania Pani/Pana  danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana wiadomość (zapytania) i możemy nie móc rozwiązać poruszonej przez Pani/Pana sprawy (kwestii). 

 

9. Pliki Cookies

Podczas przeglądania Strony, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Pani/Pana urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o Twojej tożsamości. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

 

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator nadawany przez naszą Stronę) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach.

 

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 

Jako użytkownik Strony Pani/Pan może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Pani/Pana urządzeniach końcowych przez Stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Pani/Pan może też skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Panią/Pana stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie mogą jednakże spowodować utratę niektórych funkcjonalności Strony, wymagających instalacji plików cookie.

SEARCHERS

80-785 Gdańsk

ul. Siennicka 25/9

Skontaktuj się z nami:

tel. 782 487 815

biuro@searchers.pl

NIP 8882470202

REGON 522003738

KRAZ 27979

+ dodaj załącznik
Zmień